Häerzlech Wëllkomm bei der 
Landjugend & den Jongbaueren Zenter

Landjugend-Power-Aktioun an der Gemeng Biekerech


Een hëlzenen Iwwerdaach fir d’Kanner aus dem Precoce zu UewerpallenDen 30. an 31. August war d’Landjugend Zenter zu Uewerpallen am Kader vun hirer Landjugend-Power-Aktioun aktiv. Bei dëser Aktioun, déi zënter dem Joer 2000 an am Rhythmus vun 2 Joer leeft, engagéieren sech déi 7 regional Landjugendgruppe vun der Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l. (LLJ-Cliärref, LLJ-Dikkrich, LLJ-Furen, LLJ-Maacher, LLJ-Süden, LLJ-Uewersauer, LLJ-Zenter) op benevoler Basis, fir e Projet am Interessi vun der Allgemengheet ze realiséieren. Während der Aktioun, déi sech op 36 Stonne limitéiert, hunn d’Memberen aus de Gruppe vun der Landjugend d’Aufgab, eng gemeinschaftlech Aarbecht duerchzeféieren, déi der lokaler Bevëlkerung am ländleche Raum zegutt kënnt.

D’Landjugend Zenter, där hir Memberen haaptsächlech aus dem Dekanat Osper a Miersch kommen, hat dëst Joer d’Gemeng Biekerech fir hir 36-Stonnen-Aktioun erausgesicht. Gespaant hunn d’Membere vum Zenter den 30. August moies op de Projet gewaart, deen de Schäfferot hinnen als Optrag sollt ginn: 

Zu Uewerpallen bei der Schoul kruten si dee Moment d’Aufgab, een Iwwerdaach aus Holz mat enger Suebelkëscht an den nächste 36 Stonnen ze bauen. De ganze Weekend waren eng 20 Membere vun der Landjugend mat vill Engagement aktiv, fir dëse Projet ze realiséieren. Sonndes owes um 8 Auer konnt den Iwwerdaach an d‘Suebelkëscht fäerdeg gestallt ginn an offiziell mat de Gemengeverantwortleche bei engem Patt ageweit ginn.

D’Landjugend Zenter seet der Gemeng Biekerech Merci fir dee flotte Projet a wënscht all de Klassen aus dem Precoce vill Spaass bei hiren Aktivitéiten ënnert dem Iwwerdaach an an der Suebelkëscht.

Weider Fotoen


Vill Memberen vun der Landjugend waren den Weekend vum 30. An 31. August aktiv fir zu Uewerpallen een Iwerdaag ze bauen.


Den Comité vun der Landjugend Zenter mam Chefferoot vun der Gemeng Bierkeich beim  Aafschloss vun der 36 Stonnen Aktioun Sondes Owe